Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de “PokerCity Website” (alle pagina’s vallend binnen het domein) berusten bij PokerCity. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PokerCity informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar “PokerCity” mag wel. Het liefst met de URL http://www.pokercity.nl

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u PokerCity een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van PokerCity en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

1. Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. PokerCity aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat PokerCity zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PokerCity niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

PokerCity beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

PokerCity kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Online communicatie
Berichten die u per e-mail stuurt aan PokerCity kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. PokerCity adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan PokerCity te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan PokerCity per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
PokerCity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt PokerCity geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan PokerCity wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van PokerCity.

4. Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

5. Wijzigingen
PokerCity behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.